เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้านวัณโรค ใน 5 จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมวัณโรคระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อมตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เพิ่มอัตราการค้นพบ และเพิ่มอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ ร้อยละ 90 ภายในปี 2561 นี้

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารจากภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดประชุมวิชาการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 “Kick off NOC for TB Region 10th” ประจำปี 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560–2564 โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์ของโรควัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ในปี 2564 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคเป็นวาระสำคัญ และกำหนดให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติขึ้น (National Operation Center for TB) หรือ NOC-TB เพื่อลดปัญหาวัณโรคในประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติในระดับจังหวัดทั้งหมดแล้ว โดยผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท 5,613 คน คิดเป็นอัตราการค้นพบร้อยละ 71 ของค่าประมาณการผู้ป่วย 7,900 คน อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ 86 อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 7 ซึ่งยังต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงานวัณโรคของประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth